Προπροσθετική χειρουργική

Η προπροσθετική χειρουργική αφορά τις επεμβάσεις εκείνες που πραγματοποιούνται με σκοπό την διευθέτηση ανωμαλιών των μαλακών ή σκληρών ιστών ώστε να υπάρξει η δυνατότητα προσθετικής αποκατάστασης των ασθενών.

Επεμβάσεις ανωμαλιών μαλακών ιστών

Επεμβάσεις στο οστικό υπόστρωμα

Οι συνήθεις οστικές διογκώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται χειρουργικά, είναι :

Α . Υπερώιες (Torus palatinus) και γλωσσικές εξοστώσεις (Torus mandibularis)

Β. Εκσεσημασμένη γενειακή άκανθα και έσω λοξή γραμμή

Γ. Φατνιοπλαστική – Ουλοπλαστική σε πολλαπλές εξαγωγές

Συχνά οι πολλαπλές εξαγωγές δοντιών εγκαταλείπουν φατνία με έντονες οστικές ακίδες ή οξείαιχμα άκρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιούνται επεμβάσεις φατνιοπλαστικής σε συνδυασμό με ουλοπλαστική ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πεδίο για προσθετική αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο.