Ορθογναθική χειρουργική

Τα τελευταία χρόνια και με τη συνεχή εξέλιξη της ειδικότητας της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής πραγματοποιούνται όλο και πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση γναθοπροσωπικών ανωμαλιών (ασυμμετρία προσώπου, μικρογναθία, μακρογναθία, προγενεισμός, ημιπροσωπική υπερτοφία κ.α.) αλλά και συνδρόμων (κρανιοπροσωπική, γναθοπροσωπική δυσόστωση κ.α.) που μπορεί να προκαλούν σε κάποιο βαθμό τέτοιες ανωμαλίες.

Οι επεμβάσεις ορθογναθικής χειρουργικής απαιτούν συνεργασία του γναθοχειρουργού με τον θεράποντα ορθοδοντικό.

Οι ειδικοί ιατροί θα αξιολογήσουν από κοινού το περιστατικό και θα καταλήξουν σε πιθανές λύσεις.

Στην συνέχεια θα ενημερώσουν τον ασθενή για το είδος της επέμβασης και τα πιθανά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις έχει η προεγχειρητική κλινική και απεικονιστική αξιολόγηση του ασθενούς.

Πραγματοποιείται αξιολόγηση της σύγκλεισης, μελέτη διαγνωστικών εκμαγείων, κεφαλομετρική ανάλυση ενώ χρειάζονται και πανοραμικές ακτινογραφίες αλλά και αξονική τομογραφία. Ακολουθεί η χειρουργική πρόβλεψη του αποτελέσματος με πιθανές μετακινήσεις των γνάθων ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καταλήξουμε στην επέμβαση εκλογής.

Σήμερα πολλά από αυτά τα στάδια γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι δημιουργούν και τους κατάλληλους νάρθηκες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης και σταθεροποιούν τις γνάθους στην επιθυμητή θέση ώστε να ακινητοποιηθούν από το γναθοχειρουργό.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με γενική αναισθησία σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Διακρίνονται σε επεμβάσεις στην άνω γνάθο (le Fort I–II ή III, διατατική οστεογένεση), στην κάτω γνάθο (οβελιαία οστεοτομία του κλάδου, γενειοπλαστική, διατατική οστεογένεση) ή είναι συνδυασμός επεμβάσεων τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο.