Καλοήθεις, κακοήθεις όγκοι σιαλογόνων αδένων

Περίπου το 3-6% των όγκων κεφαλής και τραχήλου απαντώνται στους μείζονες και ελάσσονες σιαλογόνους αδένες.

Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των όγκων των μείζονων σιαλογόνων αδένων είναι καλοήθεις ενώ αντίθετα στους ελάσσονες μεγαλύτερο είναι το ποσοστό κακοήθων όγκων.

Οι τεχνικές που αφορούν τους καλοήθεις όγκους έχουν να κάνουν με την εκπυρήνιση του όγκου, την επιπολής αφαίρεση με τμήμα αδενικού ιστού και σπάνια με την ολική εξαίρεση του αδένα.

Στις περιπτώσεις των κακοήθων όγκων των μείζονων σιαλογόνων αδένων η χειρουργική επέμβαση που ακολουθείται εξαρτάται από το βαθμό κακοήθειας, το μέγεθος του όγκου, την ύπαρξη ή όχι τραχηλικών λεμφαδενικών μεταστάσεων κ.λ.π.

Η επέμβαση πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον με γενική ρινοτραχειακή αναισθησία και ανάλογα με την επέκταση και την κακοήθεια του όγκου διενεργείται η en block (ολική) αφαίρεση του αδένα με τον όγκο και τους παρακειμένους λεμφαδένες. Στις κακοήθειες των ελάσσονων σιαλογόνων αδένων γίνεται ολική εξαίρεσή τους σε περιθώριο υγειών ιστών.